قیمت می تواند چدن پر زحمت توپ سفید برای معدن استفاده می شود