کالوین و لوتر میلز

 • برخورد جهان اسلام و مدرنیته ستایش شاخه های اصلی مسیحیت

  اندیشمندان مرحله اولیه عصر مدرن کسانی مانند هابز، لوتر و کالوین و اخلاف پروتستان آنها بودند که تفکرشان مملو از تشویق به قدرتمند شدن و در نتیجه خشونت است متفکری مانند جان استوارت میل که دمکراسی لیبرال را تئوریزه کرد ژان کالون و اصلاحگرایان رادیکالتر نظیر هولدریخ جان ناخ که از شاگردان کالوین بود کلیسایی از این دست رادر اسکاتلند تأسیس کرد شاخه مهم دیگری از مکتب دینی پروتستانیسم که کلیسای انگلیس و کلیسای اسقفی نمونه بارز آن هستند

  اطلاعات بیشتر
 • بالاترین آغاز نهضت پروتستان مارتین لوترهرچی بخوای هست تاریخ اروپا در قرون جدید

  moghrez گرامی چند نکته را اضافه کنم که در متن نبود مارتین لوتر و کالوین مربوط به یک بعد از عصر روشنگری اند و اینها رفرمیست بودندبعد دیگر عصر روشنگری Enlightenmant ، رنسانس است که از شروع شده بود و در عصر لوتر ، کلیسا توسط مارتین لوتر کالوین آن است که در این زمان وضع مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغییرات مهمی کرد و عصر جدیدی در تاریخ قاره ی اروپا آغاز شد قرون جدید تقریباً هم زمان با تاریخ ایران در دوره ی

  اطلاعات بیشتر
 • مارتین لوتر وبلاگ مسحیت آگاپهنتایج اجتماعی سیاسی پروتستان گرایی

  مارتین لوتر با مارتین لوتر کینگ اشتباه نشود مارتین لوتر، به آلمانی Martin Luther زاده ۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ در آیزلبن آلمان درگذشته ۱۸ فوریه ۱۵۴۶ کشیش متجدِد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و یک تجدیدنظرطلب مذهبی بوداساسا اومانیسم با نهضت های عصر اصلاح و واکنش یعنی آئین پروتستان و آئین کالوین فرق اساسی دارد لوتر و کالوین یاکستر و ناکس محصول فرهنگ کلاسیک اومانیسم نیستند

  اطلاعات بیشتر
 • رقص اندیشه فلسفه گردی های من متفکران جنبش دین پیرایی زندگی نامه مارتین لوتر مسلمان بودم چرا مسیحی شدم

  دین پیرایی که با نام مارتین لوتر و ژان کالوین آمیخته است فقط از آموزه های آن دو فوران نکردزندگی نامه مارتین لوتر مارتین لوتر، کشیش و مترجم انجیل به زبان آلمانی زادروز وی ۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ در آیزلبن آلمان می باشد

  اطلاعات بیشتر
 • دیپلمات مطالب اندیشه های سیاسی غربمارتین لوتر

  دسته دیگر از مخالفان شاه تحت عنوان جامعه کاتولیک بودند؛ این جامعه را کاتولیکهای متعصب فرانسه بوجود آورده بودند و مانع مصالحه دولت با پروتستان میشدندلوتر فرزند هانس کارگر معدن و همسرش مارگارت لینده مان است مارتین دوران تحصیلات مقدماتی را در شهرهای مانزفلد ماگده بورگ و آیزه ناخ به پایان رسانید و از سال ۱۵۰۱ به تحصیل در دانشگاه ارفورت در رشته هنر پرداخت

  اطلاعات بیشتر